2019-03-18. Innan Toyota Production System drabbade Scania kom leveranser på järnväg in på Scanias chassiområde via ett järnvägsspår.
Järnvägsspåret som ledde in på Chassiområdet är en kvarvarande del av NORRA SÖDERMANLANDS JÄRNVÄG mellan Centralstationen och Uthamnen som anlades 1891.
Vabis som blev ScaniaVabis som blev Scania började som en fabrik för järnvägsvagnar och placerades därför vid järnvägen mellan Södertälje Central och Uthamnen.
Efter att transporter på järnväg till Volkswagens:s reservdelslager i B270 och Scanias gastank upphört, bröts spårförbindelsen år 2016.
Som resultat av VD Leif Östlings studiebesök på en Toyotafabrik i USA infördes TPS inklusive Just-in-time på Scania.
Med Just-in-time blir produktionen känslig för leveransförseningar.
Minimalt buffertlager är centralt i Just-in-time som är en av idéerna i Toyota Production System, på Scania omdöpt till SPS.
Genom att minimera tiden som komponenter transporteras eller ligger i lager minskar man kostnad för kapital bundet i lager.
För några år sedan avvecklade Scania höglagret i Chassimonteringen i Södertälje för att istället helt förlita sig på att transporter inkommer i tid.
Ett tågstopp har större inverkan på komponentflödet än ett stopp för en av flera lastbilar.
Scania upphörde därför att köpa transporter på järnväg.
Scania förlitar sig nu nästan helt på lastbilstransporter.
Scania väljer bättre ekonomi framför mindre utsläpp av växthusgaser.
Hundratals lastbilar med gods kommer och går till/från Scania i Södertälje varje dag.
Scania drivs inte av strävan mot en bättre miljö.
Konkurrensen, kunders preferenser och myndigheters krav driver Scania när miljövänligare fordon utvecklas.
Scanias inköp av transporter är inte förenligt med strävan mot en bättre miljö.
Scanias val transporter drivs av en strategi som innebär minimalt lager och låga transporttariffer.
Båda för att minimera kostnader. Inte för att förbättra miljön.
Scania frångår inte miljöskadliga lastbilstransporter om man inte tvingas till det.
Scanias kunder, till största delen lastbilsåkerier, driver inte på för att Scania skall minska sina transporter med lastbil.
Scanias kunder tvingas p.g.a. skärpta avgasregler att minska sina utsläpp av växthusgaser, men Scania för inte över transporter till och från Södertälje till järnväg.
Scania är sämst i klassen vad gäller miljövänliga transporter
Volvo Cars transporterar på järnväg färdiga bilar från Gent till Kina och karosser från Olofström till Göteborg och Gent.
AB Volvo transporterar på järnväg hytter från Umeå till Göteborg.
FN:s klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent till år 2030.
Under 2018 ökade lastbilstrafiken i Sverige utsläppen av växthusgaser med preliminärt 0,5 procent
och lastbilstrafiken på vägnätet ökade med knappt 3 procent enligt Trafikverket.
Transportsektorn är ett av de områden i Sverige där vi har störst möjligheter att minska utsläppen.

2019-03-18. Before the Toyota Production System hit Scania, deliveries on the railway entered Scania's Chassis Assembling Area via a railway track.
The railway track entering the Scania Chassis Assembling Area is a remaining part of NORRA SÖDERMANLANDS JÄRNVÄG between the Central Station and Uthamnen which was built in 1891.
Vabis, later renamed ScaniaVabis, later renamed Scania began as a factory for railway wagons and was therefore placed at the railway between Södertälje Central and Uthamnen.
After rail transport to Volkswagen's spare parts warehouse in B270 and Scania's gas tank ended, the rail connection was broken in 2016.
As a result of CEO Leif Östling's study visit to a Toyota factory in the USA, TPS was introduced including Just-in-time at Scania.
Minimal buffer storage is central to Just-in-time, which is one of the ideas in the Toyota Production System, at Scania renamed SPS.
By minimizing the time that components are transported or in stock, the cost of capital tied up in stock is reduced.
With Just-in-time, production becomes sensitive to delivery delays.
A train delay has a greater impact on the component flow than a delay for one of several trucks.
Scania stopped buying rail transport.
Scania relies almost entirely on truck transport.
Hundreds of trucks with goods come and go every day to or from Scania in Södertälje.
Scania chooses a better economy in favor of less greenhouse gas emissions.
Scania is not driven by the pursuit of a better environment
The competition, customers preferences and authorities demands drives Scania to develop more environmentally friendly vehicles.
Scania's purchase of transport is not compatible with the pursuit of a better environment
Scania's choice of transport is driven by a strategy that involves minimal inventory and low transport tariffs. Both to minimize costs.
Scania does not depart from environmentally harmful truck transport unless it is forced to do so.
Scania's customers, for the most part truck companies, do not push for Scania to reduce its transport by truck.
Due to stricter exhaust regulations Scania's customers are forced to reduce their greenhouse gas emissions, but Scania does not transfer transport to and from Södertälje to rail.
Scania is worst in class in terms of environmentally friendly transport.
By rail Volvo Cars transports finished cars from Ghent to China and car bodies from Olofström to Gothenburg and Ghent.
By rail AB Volvo transports truck cabins from Umeå to Gothenburg.
The UN's climate target is to reduce greenhouse gas emissions from traffic by 70 per cent by 2030.
In 2018, truck traffic in Sweden increased greenhouse gas emissions with a preliminary 0.5 per cent
and road traffic on the road network increased by just under 3 per cent according to the Swedish Transport Administration.
The transport sector is one of the areas in Sweden where we have the greatest opportunities to reduce emissions.